Zrób zakupy i odbierz prezent!

Zrób zakupy i odbierz prezent!

To ważne święto!

W Polsce popularne w okresie PRL-u. W latach 70 do najpopularniejszych podarunków należały kwiaty i rajstopy.

Tak! To Dzień Kobiet! Niezwykle miło będzie nam zaprosić Panie, w dniu Waszego święta właśnie do nas. Czekamy na Was, nie tylko z kwiatkami.

 

REGULAMIN:

Regulamin Promocji „Dzień Kobiet – Odbierz prezent!” Galeria MM SPV Sp. z o. o. (dalej

„Regulamin”)

 

§1

Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem Promocji jest Galeria MM SPV Sp. z o. o., ul. Towarowa 35, 61-896, Poznań, NIP: 778-144-90-39, REGON: 300655140, KRS 0000289836 (zwana dalej

„Organizator”).

 1. Fundatorem Prezentu jest Organizator.
 2. Promocja nie jest stworzona, administrowana ani sponsorowana przez Facebook.
 3. Promocja organizowana jest na terenie Galerii MM, ul. Święty Marcin 24, 61-805, Poznań.
 4. Promocja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§2

Warunki uczestnictwa

 

 1. W Promocji mogą brać udział pełnoletnie osoby płci żeńskiej.
 2. Warunkiem udziału w Promocji jest posiadanie paragonu o wartości minimum 10,00 złotych za zakup dokonany na terenie Galerii MM.
 3. Warunkiem udziału w Promocji jest dostarczenie paragonu do stoiska z Prezentami znajdującego się na poziomie 0.
 4. Promocja trwa w dniu 08.03.2023 roku, od godziny 10:00.

 

 

§3

Reklamacje

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Promocji lub uzyskanego Prezentu, Uczestniczki winne zgłaszać na piśmie do Organizatora w czasie trwania Promocji, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Prezentu.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestniczki oraz dokładny opis żądania i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Dzień Kobiet – Odbierz Prezent!”.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie do 30 dni.

 

§4

Postanowienia końcowe

 

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Promocji w trakcie jego trwania.