xxxxxxxxxxx

Konkurs - regulamin

 REGULAMIN KONKURSU

„Bądź aktywny z Galerią MM”

 

§1.WARUNKI OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Galeria MM SPV Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu 61-896, ul. Towarowa 35 , zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 289836, reprezentowaną przez: Ryszarda Szulca – Prezesa Zarządu i Ewę Szulc - Szała – Prokurenta.- zwaną dalej Organizatorem.

2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Określenia użyte w niniejszym regulaminie, zwanego dalej „Regulaminem”, oznaczają:

  1.  Konkurs - konkurs „Bądź aktywny z Galerią MM” organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
  2.  Zadanie konkursowe, którego wykonanie warunkuje udział w Konkursie;
  3.  Uczestnik - osoba pełnoletnia zgłaszająca swój udział w konkursie i spełniająca warunki określone w Regulaminie;
  4.  Paragon – paragon fiskalny, faktura VAT lub rachunek wystawiony z tytułu sprzedaży dokonanej w Lokalu w czasie trwania Wydarzenia
  5. Lokal – lokal użytkowy znajdujący się na terenie CH GALERIA MM, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność handlową lub usługową na podstawie umowy najmu z Właścicielem Centrum,
  6. Właściciel Centrum – oznacza Organizatora
  7. CH GALERIA MM – nieruchomość oznaczona znakiem towarowym „GALERIA MM” zlokalizowana w Poznaniu pod pocztowym numerem adresowym 61-805, przy ul. Św. Marcin 24, będąca własnością Organizatora

4. Konkurs  odbywa się od dnia 01.04.2019 r. do dnia 15.06.2019 r. Publikacja wyników nastąpi w terminie do 7 dni roboczych po zakończeniu konkursu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia konkursu, jeżeli nie jest możliwe dalsze jego prowadzenie zgodnie z wymogami zasadności i rzetelności. Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o tym fakcie na stronie www.galeriamm.poznan.pl.

6.  Uczestnik przystępując do Wydarzenia powinien zapoznać się z treścią Regulaminu oraz Klauzuli Informacyjnej. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Wydarzeniu oraz akceptuje treść Regulaminu oraz Klauzuli Informacyjnej.

7. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Klauzuli informacyjnej. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

8. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.

9. Konkurs nie jest grą hazardową. Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.

 

§2.UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. Przedmiotem Konkursu jest poprawne oraz czytelne wypełnienie kuponu (dane osobowe, numer telefonu, adres mailowy, numer paragonu i odpowiedź na pytanie „Dlaczego to właśnie Ty powinieneś/powinnaś wygrać rower?).

2. Warunkiem udziału w konkursie jest zrobienie zakupów za min. 50 zł (paragony nie sumują się), w lokalach znajdujących się w galerii handlowej Galeria MM prowadzonej przez Organizatora, wykonanie zadania konkursowego będącego przedmiotem, o którym mowa w pkt. 2.1. Kupony konkursowe znajdują się na poziomie 0 przy urnie, oraz w książeczce „AKCJA RABATOWA”. Paragon potwierdzający zakupy w dniach 01.04. - 15.06.2019 r. należy zachować do wglądu w przypadku wygranej w konkursie.

3. Poprzez przystąpienie do wypełnienia danych osobowych i tym samym do konkursu, Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i Klauzuli Informacyjnej.

4.Warunkiem odebrania nagrody jest Złożenia podpisu na załączniku nr 2 w zakresie zgody na przekazanie danych osobowych Organizatorowi.

5. Udział w konkursie jest bezpłatny i nieobowiązkowy. W konkursie mogą brać udział jedynie osoby zameldowane w Polsce i mające co najmniej 18 lat.

6. Pracownicy Organizatora, spółek z nią powiązanych, jak również inne osoby bezpośrednio lub pośrednio związane z organizacją konkursu nie mogą w nim uczestniczyć.
7. Uczestnicy podający nieprawdziwe bądź nieprawidłowe informacje o sobie lub zgłaszający do udziału inne osoby nie otrzymają nagrody.

8. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym Regulaminie, zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie.

9. Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie przez Organizatora jego imienia i nazwiska jako Laureata Konkursu na stronie www.galeriamm.poznan.pl.

 

§3. PRZEBIEG KONKURSU

1. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu poprzez wybór najciekawszych haseł reklamowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową w 3 osobowym składzie:

1. Monika Rakoniewska

2. Krzysztof Kluczyński

3.Szymon Szała

2. Każdy z Uczestników ma prawo do podjęcia nieograniczonej liczby prób udziału w Konkursie.

3. Uczestnicy konkursu podszywający się pod osoby trzecie celem zwiększenia swych szans w konkursie lub osoby kopiujące i wykorzystujące pracę osób trzecich w szczególności w celu określonym powyżej będą automatycznie usuwani z udziału w konkursie a ich dane blokowane we wszystkich przyszłych przedsięwzięciach konkursowych lub promocyjnych organizatora.

 

§4. NAGRODY

1. Nagrodami w konkursie są:

I. Nagroda główna- 2 rowery miejskie ELOPS 520.

2. Dokładny opis nagrody głównej i jej realizacji zawiera karta katalogowa.

3. Laureat zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.galeriamm.poznan.pl. W zakładce „wydarzenia” w ciągu 7 dni roboczych po zakończeniu zgłaszania kuponów konkursowych.

4. Laureat zostanie powiadomiony przez Organizatora o wyniku telefonicznie. Jeśli nie uda się skutecznie powiadomić Uczestnika, traci On prawo do nagrody. Powiadomienie telefoniczne uważa się za bezskuteczne jeżeli zwycięzca nie jest osiągalny, za pomocą podanego numeru telefonicznego lub gdy wystąpi brak reakcji Uczestnika na co najmniej trzy próby kontaktu.

5. Każdy Uczestnik może zostać Laureatem i otrzymać nagrodę.

6. W ramach Konkursu jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości Uczestników/Laureatów na podstawie aktualnego dowodu tożsamości ze zdjęciem. Skany dokumentu należy przesłać drogą mailową w ciągu 5 dni od kontaktu ze strony Organizatora na adres mailowy: galeria@galeriamm.poznan.pl

8. Organizator oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za niewydanie Nagrody w przypadku nieprawidłowego podania danych osobowych przez Laureata, podania danych nieprawidłowych lub niepełnych w sposób uniemożliwiających przekazanie Laureatowi Nagrody. W takim przypadku Nagroda przepada na rzecz Organizatora. Organizator nie jest zobowiązany do wyłonienia innego Laureata na to miejsce.

9. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają wymianie, jak również zamianie na ich równowartość pieniężną.

10. Organizator oświadcza, iż nagrody w ramach niniejszego konkursu, zostaną przekazane zgodnie z przepisami z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t.: Dz.U. z 1993r. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.).

 

§5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Pytania i skargi oraz reklamacje dotyczące sposobu prowadzenia Konkursu należy kierować na adres galeria@galeriamm.poznan.pl. Przyjmowanie reklamacji jednak następuje nie później niż w ciągu 3 dni od dnia zaistnienia stanu lub wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Reklamacja zgłoszona przez Uczestnika po upływie tego terminu nie będzie przez Organizatora rozpatrywana.

2. Do złożenia reklamacji uprawniony jest jedynie Uczestnik Konkursu.

3. W temacie wiadomości należy dodać dopisek „Reklamacja, konkurs”

4. Reklamacja powinna zawierać: a) imię i nazwisko Uczestnika, b) dokładny adres zamieszkania,  c) numer telefonu, d) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację, e) zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Rozpatrzenie reklamacji jest uzależnione od podania informacji i wyrażenia zgód, o których mowa powyżej.

 

5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w terminie 14 dni od daty doręczenia wiadomości. Decyzja Komisji Konkursowej w przedmiocie danej reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Decyzja Komisji Konkursowej zostanie przesłana Uczestnikowi e-mailem wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator upoważnia Komisję Konkursową do podejmowania decyzji w sprawie wykluczenia Uczestników Konkursu.

2. Decyzje Komisji, o których mowa w ust. 6.1. powyżej mogą zapaść w szczególności w przypadku naruszenia przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu lub podejmowania przez Uczestnika innych działań, które w opinii Komisji wpływają lub mogą wpłynąć negatywnie na przebieg Konkursu, są sprzeczne z dobrymi obyczajami lub mogą naruszyć interesy lub prawa innych Uczestników Konkursu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podawania przyczyny, jak również przerwania lub przedłużenia Konkursu.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2019 r.